top of page
Digitaal archief > Hoofdstuk 7 (voetnoten)

Hoofdstuk 7    Wettelijk tuchtrecht

(96)   Gerda Raas, ambtelijk secretaris van de Raad BIG en projectleider bij de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. In: Vlaskamp, L. (2003) Jaarverslag 2002. Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging, Utrecht.

(97)   Stb. 1921, 702.
(98)   Centrale Raad voor de Volksgezondheid (1972). Advies inzake de Verantwoordelijkheid en de Aansprakelijkheid van Verpleegkundigen en Leerling-verpleegkundigen in de intramurale gezondheidszorg. CRV, Den Haag.
(99)   Voorstel van Wet. Tweede Kamer. Vergaderjaar 1980/81, 16724, nr. 2.
(100)   Centrale Raad voor de Volksgezondheid (1980). Advies inzake het Ontwerp van Wet op de Verpleegkundige. CRV, Rijswijk.
(101)   Memorie van Toelichting. Tweede Kamer. Vergaderjaar 1980/81, 16724, nr. 3.
(102)   Ibidem.
(103)   Stb. 1993, 655.
7.1   Eén titel
(104)   Stb. 1865, 60.
(105)   Stb. 1997, 553.
(106)   Stb. 1921, 702.
(107)   Stb. 1963, 289. Zie ook bijlage 4 in dit boek.
7.2   Beroepen in de individuele gezondheidszorg
(108)   Stb. 2015, 407.
(109)   Raad BIG (1994). Artikel 34-beroepen, deel l; Advies over de thans wettelijk geregelde beroepen in de individuele gezondheidszorg. Raad BIG, Zoetermeer.
(110)   Stb. 1999, 463.
7.3   Constitutieve registratie
(111)   Stcrt. 1995, 558.
(112)   Stb. 1995, 518. Zie ook hoofdstuk 8.2 in dit boek.
(113)   Memorie van Toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vergaderjaar 1994/95. 24116, nr. 3. Zie ook hoofdstuk 8.2 in dit boek.
(114)   Stb. 1995, 559.
 
(115)   Stb. 1996, 96.
(116)   Stb. 1996, 191.
(117)   Stb. 1996, 270.
(118)   Stb. 1997, 553.
(119)   Stb. 2007, 237. Zie ook hoofdstuk 8.3 in dit boek.
(120)   Stb. 2008, 515.
(121)   Stcrt. 2009, 65.
(122)   Peet, R. van der (2010a). Herregistreren: hoe gaat dat in zijn werk? Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 2010, nr. 4.
(123)   Stb. 2008, 515.
(124)   Stb. 2011, 433.
7.4   Tuchtrecht
(125)   Grotendorst, A. (1998) Alles draait om bekwaamheid. De betekenis van de Wet BIG voor verpleegkundigen en verzorgenden. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.
(126)   Tuchtcolleges in de gezondheidszorg (2020). Jaarcijfers 2019. (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl)
(127)   Stb. 1997, 238 en Stb. 2019, 111.
7.5   Deskundigheidsgebied
(128)   Centrale Raad voor de Volksgezondheid (1972). Advies inzake de Verantwoordelijkheid en de Aansprakelijkheid van Verpleegkundigen en Leerling-verpleegkundigen in de intramurale gezondheidszorg. CRV, Den Haag.
(129)   Voorstel van Wet. Tweede Kamer. Vergaderjaar 1980/81, 16724, nr. 2.
(130)   Voorstel van Wet. Tweede Kamer. Vergaderjaar 1985/86, 19522, nr. 2. Zie ook hoofdstuk 8.1 in dit boek.
(131)   Stb. 1993, 655. Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0006251.
(132)   Centrale Raad voor de Volksgezondheid (1980). Advies inzake het Ontwerp van Wet op de Verpleegkundige. CRV, Rijswijk.
(133)   Commissie Hogere Beroepsopleiding Verplegenden (1969). Hogere Beroepsopleiding Verplegenden. Verslagen en mededelingen betreffende de volksgezondheid no. 24, Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
(134)   Centrale Raad voor de Volksgezondheid (1972). Advies inzake de Verantwoordelijkheid en de Aansprakelijkheid van Verpleegkundigen en Leerling-verpleegkundigen in de intramurale gezondheidszorg. Den Haag.
(135)   Leistra, E., e.a. (1999). Beroepsprofiel van de verpleegkundige. NIZW/LCVV, Utrecht.
(136)   Haterd, J. v. d., e.a. (2000). Beroepsprofiel van helpenden en verzorgenden. Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging, Utrecht.
7.6   Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen
(137)   Centrale Raad voor de Volksgezondheid (1972). Advies inzake de Verantwoordelijkheid en de Aansprakelijkheid van Verpleegkundigen en Leerling-verpleegkundigen in de intramurale gezondheidszorg. CRV, Den Haag.
(138)   Raad BIG (1995a). Voorbehouden handelingen: Advies over de toepassing van artikel 39 voor verpleegkundigen, mondhygiënisten en radiologisch laboranten. Raad BIG, Zoetermeer.
Raad BIG (1995b). Voorbehouden handelingen: Advies over de toepassing van artikel 39 voor verpleegkundigen, mondhygiënisten en radiologisch laboranten. Raad BIG, Zoetermeer.
(139)   Stb. 2007, 93. Zie ook hoofdstuk 8.4 in dit boek.
(140)   Stb. 1997, 524.
(141)   Memorie van Toelichting. Tweede Kamer. Vergaderjaar 1985/86, 19522 nr. 3. Zie ook hoofdstuk 8.1 in dit boek.
7.7   Voorschrijfbevoegdheid van verpleegkundigen
(142)   Zie ook hoofdstuk 8.4 in dit boek.
(143)   Amendement van het lid Schippers. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2005/06, 29359, nr. 26. Zie ook hoofdstuk 8.4 in dit boek.
(144)   Amendement van het lid Vendrik. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2005/06, 29359, nr. 61. Zie ook hoofdstuk 8.4 in dit boek.
(145)   Gewijzigd amendement van de leden Schippers en Vendrik ter vervanging van die gedrukt onder de nrs. 26 en 61. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2005/06, 29359, nr. 78. Zie ook hoofdstuk 8.4 in dit boek.
(146)   Nader gewijzigd amendement van de leden Schippers en Vendrik ter vervanging van die gedrukt onder nr. 78. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2005/06, 29359, nr. 82. Zie ook hoofdstuk 8.4 in dit boek.
(147)   Stb. 2011, 572 en Stb. 2011, 631. Zie ook hoofdstuk 8.4 in dit boek.
(148)   Stcrt. 2013, 33354. Zie ook hoofdstuk 9.6 in dit boek.
7.8   De verpleegkundig specialist
(149)   Stcrt. 2004, 248. Zie ook hoofdstuk 9.3 in dit boek.
(150)   VBOC-AVVV (2006). Verpleegkundige toekomst in goede banen: Samenhang en samenspel in de beroepsuitoefening. VBOC-AVVV, Utrecht.
(151)   Stb. 2006, 472. Zie ook hoofdstuk 9.3 in dit boek.
(152)   Stcrt. 2007, 137.
(153)   Toetsingskader specialismen verpleegkunde (CSV, 2006). Zie ook hoofdstuk 9.3 in dit boek.
(154)   Algemeen Besluit van 16 december 2008 (CSV, 2008). Zie ook hoofdstuk 9.3 in dit boek.
(155)   Stcrt. 2007, 183. Zie ook hoofdstuk 9.3 in dit boek.
(156)   Zie ook hoofdstuk 9.3 in dit boek.
(157)   College Specialismen Verpleegkunde (2015). Eindrapportage evaluatie verpleegkundig specialismen. CSV, Utrecht.
(158)   Poortvliet, P. en A. Uitewaal (2017). Toekomstgerichte indeling verpleegkundig specialisten. Advies. Stuurgroep Toekomstbestendige Specialismen.
(159)   Algemeen Besluit (CSV, 2020).
            Besluit verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg (CSV, 2020).
            Besluit verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg (CSV, 2020).
            Stcrt. 2020, 62422. Zie ook hoofdstuk 9.3 in dit boek.
 
(160)   Stb. 2011, 568. Zie ook hoofdstuk 8.5 en 9.7 in dit boek.
(161)   Stb. 2011, 631. Zie ook hoofdstuk 8.5 in dit boek.
(162)   Stb. 2011, 659. Zie ook hoofdstuk 9.7 in dit boek.
(163)   De Bruijn-Geraets, D.P. e.a. De (2015) voorBIGhouden. Eindrapportage Evaluatie-onderzoek Art. 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistant. UMC Maastricht.
(164)  Stb. 2017, 374. Zie ook hoofdstuk 8.6 en 9.7 in dit boek.
(165)   Stcrt. 2018, 39930. 
           Stcrt. 2020, 62422.
           Zie ook hoofdstuk 9.7 in dit boek.
7.9   Opleidingseisen
(166)   Stb. 1995, 339. Zie ook hoofdstuk 9.4 in dit boek.
(167)   Raad BIG (1994a) Opleidingseisen verpleegkundigen. Raad BIG, Zoetermeer.
(168)   Richtlijn 77/453/EEG van de Raad van 27 juni 1977 inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger.
(169)   Richtlijn 89/595/EEG van de Raad van 10 oktober 1989 tot wijziging van Richtlijn 77/452/EEG, alsmede van Richtlijn 77/453/EEG.
(170)   Eindhoven, J.M.B. van, en M. Grypdonck (1993). Nota differentiatie in de hbo-v.
(171)   Stb. 1995, 339.
(172)   Stb. 2011, 365.
(173)   Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
(174)   Raad BIG (1994a). Opleidingseisen verpleegkundigen. Raad BIG, Zoetermeer.
7.10   Eén beroep, twee opleidingsniveaus
(175)   Commissie Kwalificatiestructuur (1996). Gekwalificeerd voor de toekomst. Kwalificatiestructuur en eindtermen voor Verpleging en Verzorging. Ministerie van OCW/ ministerie van VWS, Zoetermeer/Rijswijk.
(176)   Stcrt. 1923, 252, artt. 8 en 18.
(177)   Stcrt. 1929, 246, artt. 16 en 31.
(178)   Heitink, J. en K. Teluy (1995). Het lopend vuur. Ontwerp samenhangend opleidingsstelsel voor verplegende, verzorgende en assisterende/helpende beroepen. Pro 6, Utrecht.
(179)   Bakker, J.H., en M.J.M. le Grand-van den Boogaard (1988b). Verpleegkundig beroepsprofiel. NRV, Zoetermeer.
(180)   Commissie Kwalificatiestructuur (1996). Gekwalificeerd voor de toekomst. Kwalificatiestructuur en eindtermen voor Verpleging en Verzorging. Ministerie van OCW/ ministerie van VWS, Zoetermeer/Rijswijk.
bottom of page