top of page
Digitaal archief > Bijlage 1
Bijlage 1    Primaire bronnen

1865   Wet regelende het geneeskundig Staatstoezigt (Stb. 1865, 58).
1865   Wet regelende de voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van geneeskundige, apotheker, hulpapotheker, leerling-apotheker en vroedvrouw (Stb. 1865, 59).
1865   Wet regelende de uitoefening der geneeskunst (Stb. 1865, 60).
1865   Wet regelende de uitoefening der artsenijbereidkunst (Stb. 1865, 61).
1911   Centrale Gezondheidsraad (1911). Opleiding en examens van verplegenden. Gebr. Bellinfante, ‘s-Gravenhage.
  • rapport
  • bijlage I: circulaire van de Commissie van Praeadvies
  • bijlage II: vragenlijst
  • bijlage III: systematisch overzicht van de resultaten der enquête, A. Ziekeninrichtingen
  • bijlage III: systematisch overzicht van de resultaten der enquête, B. Krankzinnigengestichten
  • bijlage IV: adressen enz., der requesteerende vereenigingen.
1955   Commissie Verplegingsaangelegenheden (1955). Interim-rapport Heelsum.
1958   Voorlopige Verplegingsraad (1958a). Rapport Basisdiploma Verpleegster.
1958   Voorlopige Verplegingsraad (1958b). Rapport Basisdiploma Verpleger.
1958   Voorlopige Verplegingsraad (1958c). Rapport Ziekenverzorgster.
1963   Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters (Stb. 1963, 289).
1966   Hurk, W. A. van den (1966). Bewaken wordt begeleiden: moderne psychiatrische verpleging. AO-reeks no. 1111, Stichting IVIO.
1966   Querido, A. (1966). Het Wilhelmina Gasthuis. De Tijdstroom, Lochem.
1969   Commissie Herziening B-Opleiding (1969). Interimrapport Herziening B-opleiding. Tijdschrift voor Ziekenverpleging 15 maart 1969.
1969   Commissie Hogere Beroepsopleiding Verplegenden (1969). Hogere Beroepsopleiding Verplegenden. Verslagen en mededelingen betreffende de volksgezondheid no. 24, Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
1970   Commissie von Nordheim (1970). Nota uitgebracht door de commissie Von Nordheim.
1971   Begeleidingscommissie Experimenten (1971). Eerste Rapport van de Begeleidingscommissie Experimenten op het gebied van opleidingen in de verplegende en verzorgende beroepen.
1971   Commissie Overleg Onderwijs-Volksgezondheid (1971a). Samenvatting van de overwegingen en conclusies van de subcommissie van de C.O.O.V. inzake de Hogere Beroeps Opleiding voor Verplegenden.
1971   Commissie Overleg Onderwijs-Volksgezondheid (1971b). Eindrapport betreffende de structuur van de hogere beroepsopleidingen in de gezondheidszorg.
1972   Centrale Raad voor de Volksgezondheid (1972a). Advies inzake de Verantwoordelijkheid en de Aansprakelijkheid van Verpleegkundigen en Leerling-verpleegkundigen in de intramurale gezondheidszorg. CRV, Den Haag.
1972   Centrale Raad voor de Volksgezondheid (1972b) Rapport taak van de verpleegkundige. CRV, Den Haag.
1974   Centrale Raad voor de Volksgezondheid (1974). Rapport inzake de taak van de verpleegkundige. CRV, Rijswijk.
1975   Centrale Raad voor de Volksgezondheid (1975). Advies betreffende de wijziging van de Wet tot bescherming van het diploma Ziekenverpleging. CRV, Rijswijk.
1976   Centrale Raad voor de Volksgezondheid (1976). Advies inzake nadere regelingen met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige en de leerling-verpleegkundige in het algemeen ziekenhuis. CRV, Rijswijk.
1980   American Nurses’ Association (1980). Nursing: A Social Policy Statement. ANA, Kansas City (Mi).
1980   Centrale Raad voor de Volksgezondheid (1980). Advies inzake het Ontwerp van Wet op de Verpleegkundige. CRV, Rijswijk.
1981   Voorstel van Wet. Tweede Kamer. Tweede Kamer. Vergaderjaar 1980/81, 16724, nr. 2.
1981   Memorie van Toelichting. Tweede Kamer. Vergaderjaar 1980/81, 16724, nr. 3.
1982   Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (1982). Eerste interim- rapport van de commissie verantwoordelijkheid verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen. Ministerie van VoMil, Den Haag.
1983   Peet, R. van der (1983) Inleiding in de verpleegkunde. De Tijdstroom, Lochem.
1984   Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1984). Advies verpleegkundig beroepsprofiel. NRV, Zoetermeer.
1984   Kolb, D. (1984). Experiential Learning. Experience as the Source of Learning and Development. Pearson Education, Saddle River (N.J.).
1985   Ministerie van Volksgezondheid en Cultuur (1985). Tweede rapport van de commissie verantwoordelijkheid verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen. Ministerie van Volksgezondheid en Cultuur, Leidschendam.
1986   Circulaire (1986). WVC-leerlingenplan voor ziekenhuizen (Stcrt. 1986, 87).
1986   Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1986). Advies basisopleidingen in de verpleging. NRV, Zoetermeer.
1988   Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1988a). Rapport reacties advies verpleegkundig beroepsprofiel. NRV, Zoetermeer.
1988   Bakker, J.H., en M.J.M. le Grand-van den Boogaard (1988b). Verpleegkundig beroepsprofiel. NRV, Zoetermeer.
1989   Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1989). Advies verpleegkundig specialist. NRV, Zoetermeer.
1989   Bruggen, H. v. d. (1989) Delta van de Nederlandse verpleging. De Tijdstroom, Lochem.
1990   Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1990). Advies functiedifferentiatie in de verpleging. NRV, Zoetermeer.
1990   Motie ex artikel 10 RvO ingediend namens de vaste commissie voor welzijn en gezondheid. Eerste Kamer. Vergaderjaar 1989-1990, 21300 XVI, nr. 135d.
1990   Staatsecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1990). Instellingsbrief Commissie Werner. Ministerie van WVC, Rijswijk.
1991   Commissie Positiebepaling Beroep van Verpleegkundige en Verzorgende (1991). In hoger beroep. Perspectief voor de verplegende en verzorgende beroepen. Ministerie van WVC, Rijswijk.
1991   Commissie Positiebepaling Beroep van Verpleegkundige en Verzorgende (1991b). In hoger beroep. Bijlagen. Ministerie van WVC, Rijswijk.
1992   Kabinetsstandpunt over het rapport In Hoger Beroep, perspectief voor de verplegende en verzorgende beroepen. Tweede Kamer. Vergaderjaar 1991- 1992, 22300 XVI, nr. 113.
1992   Behandeling van het kabinetsstandpunt over het Rapport in Hoger Beroep, perspectief voor de verplegende en verzorgende beroepen. 42ste vergadering van de vaste Commissies voor de volksgezondheid en voor onderwijs en wetenschap. Maandag 1 juni 1992.
1992   Vermunt, J. (1992). Leerstijlen en sturen van leerprocessen in het hoger onderwijs. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
1993   Frederiks, C. (1993a). Wordt vervolgd. Advies over het Programma Positieverbetering Verplegende en Verzorgende beroepen. Ministerie van WVC, Rijswijk.
1993   Frederiks, C. (1993b). Wordt vervolgd. Bijlagen. Ministerie van WVC, Rijswijk.
1993   Wordt vervolgd. Kabinetsstandpunt. Tweede Kamer. Vergaderjaar 1992- 1993, 22800 XVI, nr. 79.
1993   Eindhoven, J.M.B. van, en M. Grypdonck (1993). Nota differentiatie in de hbo-v.
1994   Raad BIG (1994a). Opleidingseisen verpleegkundigen. Raad BIG, Zoetermeer.
1994   Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1994). Reactie van de minister van WVC op het Advies opleidingseisen verpleegkundigen van de Raad BIG. Ministerie van WVC, Rijswijk.
1994   Raad BIG (1994b). Artikel 34-beroepen, deel 1; Advies over de thans wettelijk geregelde beroepen in de individuele gezondheidszorg. Raad BIG, Zoetermeer.
1995   Heitink, J. en K. Teluy (1995). Het lopend vuur. Ontwerp samenhangend opleidingsstelsel voor verplegende, verzorgende en assisterende/helpende beroepen. Pro 6, Utrecht.
1995   Wet educatie en beroepsonderwijs. Stb. 1995, 501.
1995   Raad BIG (1995a). Een nadere precisering van voorbehouden handelingen. In: Raad BIG. Voorbehouden handelingen: Advies over de toepassing van artikel 39 voor verpleegkundigen, mondhygiënisten en radiologisch laboranten. Raad BIG, Zoetermeer, juni 1995.
1995   Raad BIG (1995b). De omschrijving van voorbehouden handelingen. In: Raad BIG. Voorbehouden handelingen: Advies over de toepassing van artikel 39 voor verpleegkundigen, mondhygiënisten en radiologisch labo- ranten. Raad BIG, Zoetermeer, juni 1995.
1995   Commissie Ermen (1995). Zorgen voor zorg. LCVV, Utrecht.
1996   Commissie Kwalificatiestructuur (1996). Gekwalificeerd voor de toekomst. Kwalificatiestructuur en eindtermen voor Verpleging en Verzorging. Ministerie van OCW/Ministerie van VWS, Zoetermeer/Rijswijk.
1996   Brochure (1996a). De Wet BIG. Hoofdlijnen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Ministerie van VWS, Rijswijk.
1996   Brochure (1996b). Onder voorbehoud. Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Ministerie van VWS, Rijswijk.
1996   Raad BIG (1996). Stappenplan voorbehouden handelingen. Ministerie van VWS, Zoetermeer.
1997   Brochure (1997). Tuchtrecht in de gezondheidszorg. Een klacht indienen bij het tuchtcollege. Ministerie van VWS, Rijswijk.
1997   Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (1997). Tuchtrecht in de gezondheidszorg. Hoe werkt het? Centraal Tuchtcollege, den Haag.
1998   Grotendorst, A. (1998) Alles draait om bekwaamheid. De betekenis van de Wet BIG voor verpleegkundigen en verzorgenden. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.
1999   Leistra, E, e.a. (1999). Beroepsprofiel van de verpleegkundige. NIZW/ LCVV, Utrecht.
1999   Bie, D. de (1999). Onderwijs als opdracht. Overwegingen en praktische suggesties voor een ontschoolsing van het hoger onderwijs. Bohn Stafleu, Houten.
2000   Haterd, J. van de, e.a. (2000). Beroepsprofiel van helpenden en verzorgenden. NIZW/LCVV, Utrecht.
2000   Verkenningscommissie HBO Gezondheidszorg (2000) De toekomst van het hoger gezondheidszorg onderwijs. HBO-raad, Den Haag.
2001   Stegge, C. aan de (2001). Verpleegkundigen opleiden voor de psychiatrie. MgV 56(2001) p. 691-708.
2001   Pool, A., e.a. (2001). Met het oog op de toekomst. Beroepscompetenties van hbo-verpleegkundigen. NIZW, Utrecht.
2002   KNMG-NU’91 (2002). Voorbehouden handelingen in de praktijk. KNMG, Utrecht.
2002   Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2002a). Taakherschikking in de gezondheidszorg. RVZ, Zoetermeer.
2002   Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2002b). Juridische aspecten van taakherschikking in de gezondheidszorg. RVZ, Zoetermeer.
2002   Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2002c). Taakherschikking in de gezondheidszorg. Samenvatting. RVZ, Zoetermeer.
2002   Cuperus-Bosma, J.M., e.a. (2002). Evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. ZonMw, Den Haag.
2002   Vlaskamp, L. (2002). Jaarverslag 2002. LCVV, Utrecht.
2003   Brochure (2003). De Wet BIG en het BIG-register. Ministerie van VWS, Den Haag.
2004   Stegge, C. aan de (2004). Honderdtwintig jaar psychiatrische verpleeg- opleiding in Nederland. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek. Gewina, jrg. 27, nr. 1, blz. 78-99.
2005   Brochure (2005). Opleidingen & BIG-register. Ministerie van VWS, Den Haag.
2006   VBOC-AVVV (2006). Verpleegkundige toekomst in goede banen: Samenhang en samenspel in de beroepsuitoefening. VBOC-AVVV, Utrecht.
2006   Werkgroep tuchtrecht (2006). Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht. (Rapport Huls). Ministerie van Justitie, Den Haag.
2007   Circulaire Beleidsregels toetsingskader wettelijke erkenning van specialistentitels (Stcrt. 2007, 137).
2007   Pool, A. (2007). Doordacht verplegen. Boom Lemma Uitgevers, Amsterdam.
2007   Raas, G. (2007). Invoering herregistratie in het kader van de wet BIG ongewis. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 2007, nr. 1.
2008   Ploegman, M, en D. de Bie (2008). Aan de slag: inspirerende opdrachten maken voor beroepsopleidingen. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
2009   J.C.J. Dute e.a. (2009). Voorbehouden handelingen tegen het licht De regeling van artikel 35-39 Wet BIG heroverwogen. AMC/Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geneeskunde.
2009   V&VN (2009). V&VN Herregistratiehulp. V&VN, Utrecht.
2009   Vulto, M. en G. Vianen (2009). Toekomstige behoefte verpleegkundig specialisten bij somatische aandoeningen. STG/Health Management Forum in opdracht van Stuurgroep VBOC-project ‘Implementatie verpleegkundig specialist’.
2009   Brochure (2009). Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten. Uitgave VWS/CIBG, Den Haag.
2009   Verslag van een algemeen overleg. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2008- 2009, 29282, nr. 81.
2009   Brief van de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2008-2009, 29282, nr. 82.
2009   Verslag van een algemeen overleg. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2008-2009, 29282, nr. 83.
2010   Evaluatie Wernerrapport. Terugblik op In Hoger Beroep. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2009-2010. 29282, nr. 95.
2010   MBO-raad-HBO-raad (2010). Scholingsmodel herregistratie Wet BIG. MBO-raad en HBO-raad.
2010   Peet, R. van der (2010a). Herregistreren: hoe gaat dat in zijn werk? Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 2010, nr. 4.
2010   Peet, R. van der (2010b). De zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 2010, nr. 7/8.
2010   Peet, R. van der (2010c). De voorschrijfbevoegdheid van verpleegkundigen. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 2010, nr. 7/8.
2010   Circulaire vakbekwaamheid buitenslands gediplomeerden (Stcrt. 2010, 4923).
2010   Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2010). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening. RVZ, Den Haag.
2011   Mistiaen, P., e.a. (2011) Verpleegkundigen en verzorgenden in internationaal perspectief. NIVEL, Utrecht.
2011   Velden, L.F.J. van der, e.a. (2011) Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland. Een kennissynthese van bestaande literatuur en gegevensbronnen. NIVEL, Utrecht.
2011   Huber, M., e.a. (2011) How should we define health? British Medical Journal 2011; 343: d4163.
2012   Lambregts, J., en A. Grotendorst (2012a). Leren van de toekomst. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020, deel 1. V&VN, Utrecht.
2012   Lambregts, J., en A. Grotendorst (2012b). Beroepsprofiel zorgkundige. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020, deel 2. V&VN, Utrecht.
2012   Stegge, C. aan de (2012). Gekkenwerk. De ontwikkeling van het beroep psychiatrisch verpleegkundige in Nederland 1830 – 1980. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Maastricht.
2012   Schuurmans, M., e.a. (2012). Beroepsprofiel verpleegkundige. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020, deel 3. V&VN, Utrecht.
2012   Lambregts, J., en A. Grotendorst (2012c). Beroepsprofiel verpleegkundig specialist. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020, deel 4. V&VN, Utrecht.
2012   Lambregts, J., en A. Grotendorst (2012d). Bijlagen. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020, deel 5. V&VN, Utrecht.
2013   Sijmons, J.G., e.a. (2013). Tweede evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. ZonMw, Den Haag.
2013   Verkenningscommissie HBO Gezondheidszorg (2013). Voortrekkers in verandering. Zorg en opleidingen – partners in innovatie. HBO-raad, Den Haag.
2014   Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2013-2014, 29282, nr. 192.
2014   Peters, F., e.a. (2014a) De kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen. In opdracht van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt, Nijmegen.
2014   Peters, F., e.a. (2014b) De kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen: geanalyseerde documenten. Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt, Nijmegen.
2014   Verslag van een schriftelijk overleg. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2013- 2014, 29282, nr. 207.
2014   Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (2014) Bachelor Nursing 2020. Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Digitale versie.
2015   De Bruijn-Geraets, D.P. e.a. De (2015) voorBIGhouden. Eindrapportage Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistant. UMC Maastricht.
2015   College Specialismen Verpleegkunde (2015). Eindrapportage evaluatie verpleegkundig specialismen. CSV, Utrecht.
2015   Terpstra, D., e.a. (2015). Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging. Rapport stuurgroep over de beroepsprofielen en de overgangsregeling.
2015   Stuurgroep Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging (2015a). Beroepsprofiel HBO-opgeleide verpleegkundige: regie en overzicht.
2015   Stuurgroep Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging (2015b). Beroepsprofiel MBO-opgeleide verpleegkundige: een sterke combinatie van hoofd, hart en handen.
2015   Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Zorginstituut Nederland, Diemen.
2015   Stuurgroep BN2020 (2015) Bachelor Nursing 2020. Rapport stuurgroep.
2016   Lambregts, J., A. Grotendorst, C. van Merwijk (2016) Bachelor of Nursing 2020: Een Toekomstbestendig Opleidingsprofiel. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.
2016   Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2015-2016, 29282, nr. 242.
2017   V&VN (2017) Zelfstandige bevoegdheden voor de hbo-opgeleide verpleegkundige: Start van een route omdat hedendaagse zorg om competente verpleegkundigen vraagt die zelfstandig kunnen handelen. V&VN, Utrecht.
2017   Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2016-2017, 29282, nr. 266.
2017   Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (2017). Functiedifferentiatie MBO- en HBO-opgeleide verpleegkundigen: Functieprofielen en leidraad voor de invoering. NVZ, Utrecht.
2017   Wetsvoorstel BIG-II. Versie internetconsultatie 21 december 2017.
2017   Memorie van Toelichting. Versie internetconsultatie 21 december 2017.
2017   Poortvliet, P. en A. Uitewaal (2017). Toekomstgerichte indeling verpleegkundig specialisten. Advies. Stuurgroep Toekomstbestendige Specialismen.
2018   Brancheorganisaties Zorg (2018). Reactie internetconsultatie.
2018   CNV Zorg en Welzijn (2018). Reactie internetconsultatie.
2018   Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (2018). Reactie internetconsultatie.
2018   KNMG (2018). Reactie internetconsultatie.
2018   Kemp, S. van der, e.a. (2018). Overgangsrecht voor MBO- en Inservice-verpleegkundigen. Een verkennend onderzoek. Eindrapport. Panteia, Zoetermeer.
2018   Brief van de minister voor Medische Zorg. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2017-2018, 29282, nr. 310.
2018   Verslag van een schriftelijk overleg. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2017-2018, 29282, nr. 313.
2018   Instellingsbesluit Commissie Beoordeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen in het kader van wetsvoorstel BIG II (Stcrt. 2018, 40723).
2018   Wijziging van het Instellingsbesluit Commissie Beoordeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen (Stcrt. 2018, 64454).
2019   Raad Volksgezondheid & Samenleving (2019). De B van Bekwaam. Naar een toekomstbestendige Wet BIG. RVS, Den Haag.
2019   Velde, F. van der (2019a). Arbeidsmarktonderzoek toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging. Prismant, Utrecht.
2019   Velde, F. van der Velde (2019b). Arbeidsmarktonderzoek toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging. Bijlage onderzoeksbevindingen en doorrekeningen. Prismant, Utrecht.
2019   Brief van de minister voor Medische Zorg. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2018-2019, 29282, nr. 351.
2019   Meurs, P. (2019) Verpleegkunde op niveau: een overgangsregeling in het kader van BIG II register. Ministerie van VWS, Den Haag.
2019   Brief van de minister voor Medische Zorg. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2018-2019, 29282, nr. 359.
2019   Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2018–2019. Aanhangsel van de Handelingen 3375.
2019   Brief van de minister voor Medische Zorg.  Tweede Kamer. Vergaderjaar 2018-2019, 29282, nr. 365.
2019   Brief van de minister voor Medische Zorg. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2018-2019, 29282, nr. 377.
2019   Brief van de minister voor Medische Zorg. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2019-2020, 29282, nr. 378.
2019   Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2018-2019. Aanhangsel van de Handelingen 3811.
2019   Brief van de minister voor Medische Zorg. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2019-2020, 29282, nr. 380.
2019   Rinnooy Kan, A. (2019). Terugkoppeling verkenningsgesprekken wetsvoorstel BIG II inzake de regieverpleegkundigen. Brief (4 oktober 2019) aan de minister voor Medische zorg.
2019   Brief van de minister voor Medische Zorg. Tweede Kamer. Vergaderjaar 2019-2020, 29282, nr. 381.
2020   Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het regelen van de regieverpleegkundige als basisberoep, het uitbreiden van de eisen voor periodieke registratie en enige andere wijzigingen (stcrt. 2020, 2896).
2020   Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (2020). Invoering nieuw specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ). RSV, Utrecht.
2020   Hagoort, K. (2020). Beroepsprofiel verpleegkundig specialist. V&VN, Utrecht.
bottom of page