top of page
Digitaal archief > Hoofdstuk 10 (voetnoten)
Hoofdstuk 10    BIG II
(186)   B.J. Bruins, Minister voor Medische Zorg. In: Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 3811.
 
(187)   Stb. 1963, 289. Zie ook bijlage 4 in dit boek.
10.1   Het verpleegkundig beroepsprofiel
(188)   Bakker, J.H., en M.J.M. le Grand-van den Boogaard (1988b). Verpleegkundig beroepsprofiel. NRV, Zoetermeer.
(189)   Zie ook hoofdstuk 4.8 in dit boek.
(190)   Bruggen, H. v. d. (1989). Delta van de Nederlandse verpleging. De Tijdstroom, Lochem.
(191)   Peet, Rob van der (1983). Inleiding in de verpleegkunde. De Tijdstroom, Lochem.
(192)   Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1990). Advies functiedifferentiatie in de verpleging: géén derde deskundigheidsniveau. NRV, 1990.
(193)   Motie ex artikel 10 RvO ingediend namens de vaste commissie voor welzijn en gezondheid. Eerste Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21300 XVI, nr. 135d.
(194)   Staatsecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1990). Instellingsbrief commissie Werner. Ministerie van WVC, Rijswijk. Daaropvolgend stelt staatssecretaris Simons in 1994 de Commissie Verzorging (Commissie Ermen) in. In juni 1995 brengt de Commissie Ermen het rapport Zorg voor Zorg uit.
(195)   Commissie Positiebepaling Beroep van Verpleegkundige en Verzorgende (1991). In hoger beroep. Perspectief voor de verplegende en verzorgende beroepen. Ministerie van WVC, Rijswijk.
(196)   Commissie Positiebepaling Beroep van Verpleegkundige en Verzorgende (1991b). In hoger beroep. Bijlagen. Ministerie van WVC, Rijswijk.
(197)   Raad BIG (1994a). Opleidingseisen verpleegkundigen. Raad BIG, Zoetermeer.
(198)   Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1994). Reactie van de minister van WVC op het Advies opleidingseisen verpleegkundigen van de Raad BIG. Ministerie van WVC, Rijswijk.
10.2 Gekwalificeerd voor de toekomst
(199)   Zie ook hoofdstuk 7.10 in dit boek.
(200)   Heitink, J. en K. Teluy (1995). Het lopend vuur. Ontwerp samenhangend opleidingsstelsel voor verplegende, verzorgende en assisterende/helpende beroepen. Pro 6, Utrecht.
(201)   Commissie Kwalificatiestructuur (1996). Gekwalificeerd voor de toekomst. Kwalificatiestructuur en eindtermen voor Verpleging en Verzorging. Ministerie van OCW/ ministerie van VWS, Zoetermeer/Rijswijk.
(202)   Lambregts, J., en A. Grotendorst (2012d). Historielijn van een beroepsprofiel. In:  Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020, deel 5, Bijlagen, blz. 53-61. V&VN, Utrecht.
(203)   Zie ook hoofdstuk 4.8 in dit boek.
(204)   Leistra, E., e.a. (1999). Beroepsprofiel van de verpleegkundige. NIZW/LCVV, Utrecht.
(205)   Ibidem.
(206)   Pool, A., e.a. (2001). Met het oog op de toekomst. Beroepscompetenties van hbo-verpleegkundigen. NIZW, Utrecht.
(207)   Ibidem.
(208)   Vermunt, J. (1992). Leerstijlen en sturen van leerprocessen in het hoger onderwijs. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
Kolb, D. (1984). Experiential Learning. Experience as the Source of Learning and Development. Pearson Education, Saddle River (N.J.).
Ploegman, M, en D. de Bie (2008). Aan de slag: inspirerende opdrachten maken voor beroepsopleidingen. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
(209)   Pool, A. (2007). Doordacht verplegen. Boom Lemma Uitgevers, Amsterdam.
10.3   Differentiatie terug op de politieke agenda
(210)   Kabinetsstandpunt over het rapport In Hoger Beroep, perspectief voor de verplegende en verzorgende beroepen. Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22300 XVI, nr. 113.
(211)   Behandeling van het kabinetsstandpunt over het Rapport in Hoger Beroep, perspectief voor de verplegende en verzorgende beroepen. 42ste vergadering van de vaste Commissies voor de volksgezondheid en voor onderwijs en wetenschap (1 juni 1992).
(212)   Verslag van een algemeen overleg. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 29282, nr. 81.
(213)   Brief van de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 29282, nr. 82.
(214)   Verslag van een algemeen overleg. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 29282, nr. 83.
(215)   Brief van de minister Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 29282, nr. 95.
10.4   Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020
(216)   Lambregts, J., en A. Grotendorst (2012a). Leren van de toekomst. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020, deel 1. V&VN, Utrecht.
(217)   Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2010). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening. RVZ, Den Haag.
(218)   Mistiaen, P., e.a. (2011b) Verpleegkundigen en verzorgenden in internationaal perspectief. NIVEL, Utrecht.
(219)   Velden, L.F.J. van der, e.a. (2011a) Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland. Een kennissynthese van bestaande literatuur en gegevensbronnen. NIVEL, Utrecht.
(220)   Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
(221)   Huber, M., e.a. (2011) How should we define health? British Medical Journal 2011; 343: d4163.
(222)   Zie www.nlqf.nl/nlqf-niveaus.
(223)   Lambregts, J., en A. Grotendorst (2012a). Leren van de toekomst. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020, deel 3, hoofdstuk 3. V&VN, Utrecht.
10.5   Bachelor of Nursing 2020
(224)   Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (2015) Bachelor Nursing 2020. Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0.
(225)   Lambregts, J., A. Grotendorst, C. van Merwijk (2016) Bachelor of Nursing 2020: Een Toekomstbestendig Opleidingsprofiel. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.
(226)   Verkenningscommissie HBO Gezondheidszorg (2013) Voortrekkers in verandering. Zorg en opleidingen – partners in innovatie. HBO-raad, Den Haag.
(227)   Bont, M. de, e.a. (2012) Expertisegebied wijkverpleegkundige. V&VN, Utrecht. (in 2019 herzien)
(228)   Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (2014). Normenkader “indiceren en organiseren verpleging en verzorging in de eigen omgeving. V&VN, Utrecht.
(229)   Zie respectievelijk blz. 286, 285-286 en 279-280 in dit boek.
(230)   Eindhoven, J.M.B. van, en M. Grypdonck (1993). Nota differentiatie in de hbo-v.
(231)   Commissie Kwalificatiestructuur (1996). Gekwalificeerd voor de toekomst. Kwalificatiestructuur en eindtermen voor Verpleging en Verzorging. Ministerie van OCW/Ministerie van VWS, Zoetermeer/Rijswijk.
10.6   Start van het wetgevingstraject
(232)   Sijmons, J.G., e.a. (2013). Tweede evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. ZonMw, Den Haag.
(233)   MBO-Raad, brief van 28 september 2012 (beleidsreactie aan de minister), kenmerk NAD/217122/2012.
(234)   Brancheorganisaties Zorg, brief d.d. 28 januari 2013 (reactie aan de minister), kenmerk 130128/JSp/MV.
(235)   Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 29 282, nr. 192.
(236)   Ibidem.
(237)   Verslag van een schriftelijk overleg. Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 29282, nr. 207.
10.7 Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging
(238)   Peters, F., e.a. (2014a) De kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen. In opdracht van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt, Nijmegen.
Peters, F., e.a. (2014b) De kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen: geanalyseerde documenten. Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt, Nijmegen.
Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, Zorginstituut Nederland, Diemen. (Zorginstituut 2015).
(239)   Zie ook de vergelijking tussen verpleegkundige en zorgkundige op blz. 288 in dit boek.
(240)   Memorie van Toelichting. Versie internetconsultatie 21 december 2017.
(241)   Terpstra, D., e.a. (2015). Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging. Rapport stuurgroep over de beroepsprofielen en de overgangsregeling.
(242)   Ibidem.
(243)   Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tweede Kamer, Vergaderjaar 2015-2016, 29282, nr. 242.
(244)   Kemp, S. van der, e.a. (2018). Overgangsrecht voor MBO- en Inservice-verpleegkundigen. Een verkennend onderzoek. Eindrapport. Panteia, Zoetermeer.
(245)   Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (2017). Functiedifferentiatie MBO- en HBO-opgeleide verpleegkundigen: Functieprofielen en leidraad voor de invoering. NVZ, Utrecht.
(246)      Velde, F. van der Velde (2019a). Arbeidsmarktonderzoek toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging. Prismant, Utrecht.
Velde, F. van der Velde (2019b). Arbeidsmarktonderzoek toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging. Bijlage onderzoeksbevindingen en doorrekeningen. Prismant, Utrecht.
(247)   V&VN (2017). Zelfstandige bevoegdheden voor de hbo-opgeleide verpleegkundige: Start van een route omdat hedendaagse zorg om competente verpleegkundigen vraagt die zelfstandig kunnen handelen. V&VN, Utrecht.
10.8   Van twee opleidingsniveaus naar twee beroepen
(248)   Wetsvoorstel BIG-II. Versie internetconsultatie 21 december 2017.
(249)   Stb. 1993, 655. Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0006251.
(250)   Zie ook hoofdstuk 7 in dit boek.
(251)   Memorie van Toelichting. Versie internetconsultatie 21 december 2017. Tenzij anders vermeld, zijn de citaten in deze paragraaf en de beschrijving van de deskundigheidsgebieden (zie kader) aan deze Memorie van Toelichting ontleend.
(252)   Ter illustratie zijn in het digitaal archief de reacties van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), CNV Zorg en Welzijn, het LOOV , de KNMG en uiteraard V&VN opgenomen.
(253)   Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het regelen van de regieverpleegkundige als basisberoep, het uitbreiden van de eisen voor periodieke registratie en enige andere wijzigingen. Stcrt. 2020, 2896.
(254)   Sinds de publicatie van Leren van de toekomst (2012) ligt het in de bedoeling om de hbo-opgeleide verpleegkundige een zelfstandige bevoegdheid toe te kennen voor nader te bepalen voorbehouden handelingen.
In Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging (2015) wordt dit voornemen bekrachtigd. Via één of meerdere AMvB’s zal op een later moment worden geregeld voor welke voorbehouden handelingen specifieke groepen hbo-verpleegkundigen (van een bepaald expertisegebied) onder nog nader te bepalen voorwaarden een zelfstandige bevoegdheid krijgen.
In het kader van Bachelor of Nursing 2020 hebben de hogescholen deze zelfstandige bevoegdheid niet in het nieuwe curriculum meegenomen, al stond het wel in het opleidingsprofiel: Als zorgverlener is de verpleegkundige zelfstandig bevoegd voor de volgende in de Wet BIG genoemde voorbehouden handelingen: injecties, catheterisaties en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen.
In 2017 publiceert V&VN het rapport Zelfstandige bevoegdheden voor de hbo-opgeleide verpleegkundige: Start van een route omdat hedendaagse zorg om competente verpleegkundigen vraagt die zelfstandig kunnen handelen. De belangrijkste boodschap van dit rapport is om terughoudend te zijn met de beoogde toekenning van zelfstandige bevoegdheden. In de hierop volgende discussies blijkt het onmogelijk om tot consensus te komen en wordt het onderwerp stilletjes van de politieke agenda afgevoerd.
In het kader van BIG II wil de minister – aldus de Memorie van Toelichting – wél het verkrijgen van de zelfstandige bevoegdheid tot het voorschrijven van UR-geneesmiddelen toegankelijk maken (voor verpleegkundigen en regieverpleegkundigen).
10.9   De overgangsregeling
(255)   Memorie van Toelichting. Versie internetconsultatie 21 december 2017.
(256)   Ibidem.
(257)   Kemp, S. van der, e.a. (2018). Overgangsrecht voor MBO- en Inservice-verpleegkundigen. Een verkennend onderzoek. Eindrapport. Panteia, Zoetermeer.
(258)   Brief van de minister voor Medische Zorg. Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 29282, nr. 310.
(259)   Verslag van een schriftelijk overleg. Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 29282, nr. 313.
(260)   Instellingsbesluit Commissie Beoordeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen in het kader van wetsvoorstel BIG II. Stcrt. 2018, 40723.
(261)   Wijziging van het Instellingsbesluit Commissie Beoordeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen. Stcrt. 2018, 64454.
(262)   Meurs, P. (2019) Verpleegkunde op niveau: een overgangsregeling in het kader van BIG II register. Ministerie van VWS, Den Haag.
(263)   Brief van de minister voor Medische Zorg. Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29282, nr. 359.
(264)   Velde, F. van der Velde (2019a). Arbeidsmarktonderzoek toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging. Prismant, Utrecht.
Velde, F. van der Velde (2019b). Arbeidsmarktonderzoek toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging. Bijlage onderzoeksbevindingen en doorrekeningen. Prismant, Utrecht.
10.10   De geschiedenis herhaalt zich
(265)   Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden. Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019. Aanhangsel van de Handelingen 3375. (TK 3375)
(266)   Brief van de minister voor Medische Zorg. Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29282, nr. 365.
(267)   Brief van de minister voor Medische Zorg. Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29282, nr. 377.
(268)   Brief van de minister voor Medische Zorg. Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 29282, nr. 378.
(269)   https://www.nursing.nl/cnv-fnv-en-nu91-erkennen-verkeerde-keuzes-bij-wet-big-ii/
(270)   Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden. Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019. Aanhangsel van de Handelingen 3811.
(271)   Brief van de minister voor Medische Zorg. Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 29282, nr. 380.
(272)   Rinnooy Kan, A. (2019). Terugkoppeling verkenningsgesprekken wetsvoorstel BIG II inzake de regieverpleegkundigen. Brief (d.d. 4 oktober 2019) aan de Minister voor Medische zorg.
(273)   Brief van de minister voor Medische Zorg. Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 29282, nr. 381.
bottom of page